mplayerplug-in Support This Project

Wskaz�wki

Instalacja mplayer'a
Instalacja mplayerplug-in'a

Instalacja MPlayera (i niezb�dnych dodatk�w)


Najstarsz� wspieran� wersj� Mplayera jest 1.0pre5. �r�d�a MPlayera mo�na �ci�gn�� tutaj: http://www1.mplayerhq.hu/homepage/design7/dload.html

Zale�no�ci mplayera

faad2 v1.2 or 1.2betaPotrzbne do obs�ugi d�wi�ku w QT6
libmp3lamePotrzebne do obs�ugi mp3
liba52Potrzebne do obs�ugi d�wi�ku AC-3
Jest r�wnie� wiele innych opcjonalnych funkcji, kt�re mog� Ci si� przyda�.

Kompilacja mplayer'a

Kompilacja MPlayera mo�e by� do�� trudna, zalecane jest zainstalowanie gotowych pakiet�w (w przeciwnym przypadku mo�liwe k�opoty z kompilatorem, optymalizacj�, zale�no�ciami i innymi). Stosowana przeze mnie metoda kompilacji MPlayera jest nast�puj�ca:
pobierz �r�d�a ffmpeg
w katalogu ze �r�d�ami tej biblioteki wpisz komend�:

./configure --enable-pp --enable-mp3lame --enable-faad --enable-a52 --enable-faac --enable-gpl

Przejd� do katalogu ze �r�d�ami MPlayera i wpisz komendy:

rm -rf libavcodec
rm -rf libavformat

cp -r [katalog ze �r�d�ami ffmpeg]/libavcodec .
cp -r [katalog ze �r�d�ami ffmpeg]/libavformat .

./configure --enable-win32
make
sudo make install

Skrypt `configure' w MPlayerze przyjmuje znaaacznie wi�cej opcji. Sprawd� np. opcj� --with-livelibdir i co jest potrzebne do wkompilowania wsparcja dla live.com.

Wskazane jest r�wnie� pobranie MPlayer Codecs - dodatkowych kodek�w. Zawarto�� archiwum powinna trafi� do /usr/local/lib/win32 (same pliki, bez katalogu). [Mo�na te pliki zainstalowa� gdzie indziej - configure do MPlayera ma opcj� --with-codecsdir=/katalog/do/kodek�w (przyp. t�umacza)]

Kompilacja mplayerplug-in'a


Aby skompilowa� wtyczk� niezb�dne s� pliki 'developerskie' Mozilli
Istniej� dwa rozwi�zania:
  1. mozilla-devel (pakiet, zawiera r�wnie� pliki dla pkg-config)
    By� mo�e, �e jest dost�pny taki pakiet dla twojej dystrybucji. Spr�buj u�y� apt-get, yum lub stosownego managera pakiet�w. Jedynie wersja 1.6 i nowsze dzia�aj� z t� wtyczk�!
  2. gecko-sdk
    Zestaw developerski 'gecko-sdk' jest do pobrania ze strony mozilla.org (tylko wersja 1.6 i nowsze dzia�aj� z tym pluginem). Wersji 1.7 gecko-sdk u�yj tylko wtedy, kiedy maszy Mozill� lub Firefoxa opartego o silnik gecko w wersji 1.7. Pobierz archiwum z adresu: http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/mozilla/releases/mozilla1.6/
    i rozpakuj do dowolnego katalogu.


Niezb�dne s� r�wnie� pliki 'developerskie' GTK

Aby pobra� naj�wie�sze �r�d�a mplayerplug-in'a z CVS u�yj polece�:
cd /do/jakiego�/katalogu

cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mplayerplug-in login
(przy pytaniu o has�o po prostu naci�nij ENTER)

cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mplayerplug-in co mplayerplug-in

lub je�eli ju� masz wcze�niejsz� wersj� z CVS'a:

cd [cvs root]/mplayerplug-in
cvs update -PAd

LUB

pobierz archiwum ze �r�d�ami: mplayerplug-in-3.45.tar.gz

nast�pnie

tar -xzvf mplayerplug-in-3.45.tar.gz
cd mplayerplug-in

KOMPILACJA

Opcje do kompilacji
--with-gecko-sdk=/�cie�ka/do/gecko-sdk(zamie� /�cie�ka/do na w�a�ciw� �cie�k�)
--enable-gtk2(w��czone domy�lnie, stosuj gdy mozilla jest zbudowane z gtk2)
--enable-gtk1(stosuj, gdzy mozilla jest zbudowana z obs�ug� gtk1 (zwykle gdzy czcionki w mozilli s� bez wyg�adzania))
--enable-x(stosuj, gdzy nie wiesz jak zosta�a zbudowana mozilla)
--enable-wmp(W��cza obs�ug� Windows Media, domy�lne)
--enable-qt(W��cza obs�ug� QuickTime Media, domy�lne)
--enable-rm(W��cza obs�ug� Real Media, domy�lne)
--enable-gmp(W��cza obs�ug� Google Media, domy�lne)
--prefix(Wskazuje 'przedrostek', gdzie maj� by� zainstalowane pliki z t�umaczeniami.Domy�lnie /usr/local)
Przyk�ady:	
Domy�lne ustawienia:	
./configure

Je�li u�ywasz gecko-sdk:
./configure --with-gecko-sdk=/�cie�ka/do/gecko-sdk    (zast�p odpowiednio /�cie�ka/do)

Je�eli u�ywasz gecko-sdk i gtk1
./configure --with-gecko-sdk=/�cie�ka/do/gecko-sdk --enable-gtk1

Je�eli po uruchomieniu `configure' otrzymujesz b��d:
checking for mozilla-plugin... Package mozilla-plugin was not found in the pkg-config search path.

musisz zastosowa� metod� kompilacji z zewn�trznym gecko-sdk. U�ycie gecko-sdk 1.6 z wcze�niejsz� wersj� Mozilli
powinno dzia�a� bez problemu. UWAGA: U�ycie gecko-sdk 1.7 z Mozill� w wersji 1.6 nie zadzia�a.
Zawsze u�ywaj gecko-sdk 1.6 je�li masz Mozill� 1.6.x i gecko-sdk 1.7 je�li masz Mozill� 1.7.x Je�eli nie jeste� pewien jakich opcji nale�y u�y� spr�buj wyda� polecenie (w katalogu ze �r�d�ami mplayerplug-in'a): ./whatoptions.sh Je�eli `configure' zako�czy dzia�anie bez b��d�w wydaj polecenie: make Je�eli podczas kompilacji dostaniesz b��d m�wi�cy o brakuj�cym pliku "mozilla-config.h" i nie u�ywasz gecko-sdk,
b�dziesz musia� u�y� metody z zewn�trznym gecko-sdk, poniewa� dostarczony z dystrybucj� pakiet jest niekompletny.
Powieniene� otrzyma� nast�puj�ce pliki w katalogu ze �r�d�ami:

mplayerplug-in.so
mplayerplug-in.xpt
mplayerplug-in-wmp.so
mplayerplug-in-wmp.xpt
mplayerplug-in-qt.so
mplayerplug-in-qt.xpt
mplayerplug-in-rm.so
mplayerplug-in-rm.xpt
mplayerplug-in-gmp.so
mplayerplug-in-gmp.xpt


INSTALACJA

Dla pojedynczego u�ytkownika: (Nie zostan� zainstalowane pliki z t�umaczeniami)
make install

lub

cp mplayerplug-in*.so mplayerplug-in*.xpt ~/.mozilla/plugins

Globalna: Po�o�enie plik�w mo�e si� nieco r��ni� w twoim przypadku, wi�c sprawd� gdzie powinny zosta� zainstalowane.

Polecenie make install wykonane z prawami root'a, zinstaluje automatycznie pliki (je�eli zgadnie gdzie jest zainstalowana Mozilla). W tym przypadku instalacja nast�pi tylko dla Mozilli.

Je�eli u�ywasz Mozilli:
cp mplayerplug-in*.so /usr/lib/mozilla/plugins
cp mplayerplug-in*.xpt /usr/lib/mozilla/components
Je�eli u�ywasz Firefoxa:
cp mplayerplug-in*.so /usr/lib/firefox/plugins
cp mplayerplug-in*.xpt /usr/lib/firefox/components
Dla u�ytkownik�w Debiana/Ubuntu:
cp mplayerplug-in*.so /usr/lib/mozilla-firefox/plugins
cp mplayerplug-in*.xpt /usr/lib/mozilla-firefox/components
Uruchom ponownie Mozill�

Aby zainstalowa� jedynie pliki z t�umaczeniami
Wykonaj jako root
cd (do katalogu gdzie rozpakowa�e� archiwum mplayerplug-in)
cd mplayerplug-in
cd po
make install